Your browser does not support JavaScript!
網站導覽
1 . 管院簡介
      1-1 . 管院簡介
      1-2 . 主管簡介
            1-2-1 . 院長
            1-2-2 . 副院長
            1-2-3 . 各系所主管
      1-3 . 組織與職掌
            1-3-1 . 執行長團隊
            1-3-2 . 導師社群
            1-3-3 . 教學社群
            1-3-4 . 院辦助理
      1-4 . 管院特色
      1-5 . 本院優勢
            1-5-1 . AACSB國際認證
                  1-5-1-1 . 活動集錦
      1-6 . 關於本院
2 . 各系師資
3 . 師生榮譽
4 . 學術發展
      4-1 . 產學合作
      4-2 . 跨領域學程
      4-3 . 研究資源/設備
            4-3-1 . 哈佛講堂
            4-3-2 . 創客空間
            4-3-3 . 點子空間
            4-3-4 . 管院會議室
5 . 招生資訊
      5-1 . 學校招生資訊
      5-2 . 各系招生資訊
      5-3 . 國際生招生
6 . 畢業校友服務
7 . 研究中心
      7-1 . 金融科技區塊鏈技術研究中心
      7-2 . 大數據研究中心
      7-3 . 創新與循環經濟研究中心
8 . 相關連結
9 . 法令規章
      9-1 . 學校法令
      9-2 . 檔案下載
      9-3 . 授權軟體
10 . 交流聯絡

亞洲大學管理學院網站