Your browser does not support JavaScript!
網站導覽
1 . 學年行事曆
2 . 管院簡介
      2-1 . 管院簡介
      2-2 . 管院使命
      2-3 . 主管簡介
            2-3-1 . 院長
            2-3-2 . 副院長
            2-3-3 . 各系所主管
      2-4 . 組織與職掌
            2-4-1 . 執行長團隊
            2-4-2 . 導師社群
            2-4-3 . 教學社群
            2-4-4 . 院辦助理
      2-5 . 管院特色與優勢
            2-5-1 . 管院特色
            2-5-2 . 學習能力指標
            2-5-3 . AACSB國際認證
                  2-5-3-1 . 活動集錦
      2-6 . 關於本院
3 . 各系師資
4 . 師生榮譽
5 . 管院學位學程
      5-1 . EMBA高階企業領袖班
            5-1-1 . EMBA報名資訊
                  5-1-1-1 . EMBA報名表下載
                  5-1-1-2 . 學分班報名表下載
            5-1-2 . 主管簡介
            5-1-3 . 師資介紹
            5-1-4 . 課程規劃
            5-1-5 . 105活動花絮
            5-1-6 . 106活動花絮
      5-2 . 創新與創業學程
            5-2-1 . 主管簡介
            5-2-2 . 師資介紹
            5-2-3 . 課程規劃
      5-3 . 新興產業策略與發展博士學位學程
            5-3-1 . 主管簡介
            5-3-2 . 師資簡介
            5-3-3 . 課程規劃
      5-4 . 進修學士學程
            5-4-1 . 主管簡介
            5-4-2 . 師資簡介
            5-4-3 . 課程規劃
6 . 學術發展
      6-1 . 產學合作
      6-2 . 跨領域學程
      6-3 . 研究資源/設備
            6-3-1 . 哈佛講堂
            6-3-2 . 創客空間
            6-3-3 . 點子空間
            6-3-4 . 管院會議室
7 . 招生資訊
      7-1 . 學校招生資訊
      7-2 . 各系招生資訊
      7-3 . 國際生招生
8 . 畢業校友服務
9 . 研究中心
      9-1 . 個案教學發展中心
      9-2 . 金融科技區塊鏈技術研究中心
      9-3 . 大數據研究中心
      9-4 . 創新與循環經濟研究中心
      9-5 . 企業法律風險諮詢中心
10 . 相關連結
11 . 法令規章
      11-1 . 學校法令
      11-2 . 檔案下載
      11-3 . 授權軟體
12 . 交流聯絡

亞洲大學管理學院網站